There is

             no way

                         to fix

                                 someone like

                                                            m̪͇̠͎̤̼̈̿ͫ͆ͨͩ̽ͦé͈̠̙͔͙̤̬ͨ͒ͭ͋͂̎

16 September, 2014 at 7:32 pm with 605 notes
Reblogged via , from source
Tags

antipahtico:

Excision (2012)

jovaaaay:

                          you’re my sinner
                               you’re my dinner
                          my little P U P P E T
                                               Let’s pretend~

saeva-femina:

                  I don’t care

                          how many times it takes

                                              to get through to you.

     This is a f o r c e

                                  that not even

                                                         { G O D }

                                                                      can stop.

                                                                  Y̚ơu̡’̶̇̐͋ŕeͨͩͬ͒ ͭ̂͒͗͂f̸̓ͯͧ̂̄͒̑uͦ̚cͬ͊̅̂̌k̢iͭ͋̐n̶ͧ͌ͫͨ̇g͑ͨͣ͑̍̆̃ ̄ͤ̾͡M͠ ͤ̔ͬͭ͠Ī͗ ͭͤ̔̾̇ͩ͏Ň̢̒ ̸͆̑͊͑͗͋̿Eͭ̉̇̈ͤ̋̽͟ ̃̀.͑ͤͨ̔͑̀

13 September, 2014 at 8:06 pm with 99 notes
Reblogged via , from source
Tags

currentrotation:

"Freak on a Leash" by KoЯn

"Sometimes I cannot take this place, sometimes it’s my life I can’t taste, sometimes I cannot feel my face, you’ll never see me fall from grace…"

13 September, 2014 at 8:04 pm with 1137 notes
Reblogged via , from source
Tags
"I let you in. I fucking let you in and you completely destroyed me."

— (via suicidal-dreaminq)

espadalolita:

image